• image

SOPHIA ‘Zo goed als Thuis!’ Betaalbaar Wonen voor senioren

SOPHIA

SOPHIA Wonen, Welzijn en Zorg stelt senioren met beperkingen in staat om langer thuis te blijven wonen met behoud van levenskwaliteit en een steuntje in de rug. Basis vormt de positieve benadering van senioren: SOPHIA neemt de mogelijkheden van ouderen als uitgangspunt. De combinatie van betaalbaar en uitstekend  wonen, welzijn op maat, gastvrijheid en goede zorg maakt dit model uniek.

SOPHIA ‘Zo goed als Thuis!’ maakt het mogelijk meerdere lokale ambities slim te verbinden, zodat een kwalitatief goede en betaalbare voorziening voor senioren met een zorgindicatie ontstaat, met positieve effecten op andere beleidsterreinen. SOPHIA integreert het scheiden van wonen en zorg. Senioren met een lichte zorgvraag kunnen zo langer thuis wonen.

 

Wat willen senioren?

Senioren met beperkingen willen hun levenskwaliteit, menselijke waardigheid en de regie over hun eigen leven. Zij willen privacy en keuzevrijheid. Senioren met beperkingen willen respect voor hun unieke persoonlijkheid, aandacht voor levensvragen en zingeving en zij willen - zo veel mogelijk - deel kunnen nemen aan de samenleving. Zij willen kunnen kiezen samen te zijn met hun familie en vrienden.

 

Kansen voor gemeenten

De decentralisatie van taken naar gemeenten biedt – door de overgang van de AWBZ naar de Wmo kansen voor gemeenten op het gebied van de ouderenzorg…en op het snijvlak van zorg, onderwijs, welzijn, werk en inkomen. Gemeenten kunnen met SOPHIA een belangrijke Wmo-taak bevorderen en faciliteren: het behouden van de zelfredzaamheid van burgers  en extramurale activerende begeleiding en dagbesteding in de wijk.

 

SOPHIA:

 • realiseert betaalbaar en excellent wonen (met een huur van maximaal € 500) voor senioren
 • is zowel toepasbaar in bestaande huisvesting als bij nieuwbouw
 • biedt senioren de gelegenheid om langer thuis te blijven wonen
 • met minder personeel effectieve zorg bieden
 • verbindt lokale belanghebbenden als gemeenten, ROC’s, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties en zorginstellingen
 • vermindert de uitgaven voor bijstandsuitkeringen en welzijnsvoorzieningen.
 • creëert maatschappelijke samenhang en toegevoegde waarde voor de wijk

 

 

Waardering van initiatieven

In Nederland zijn diverse initiatieven gerealiseerd om senioren met beperkingen meer levenskwaliteit te bieden. Deze projecten worden vaak gewaardeerd door cliënten en mantelzorgers maar voldoen niet aan het criterium dat senioren met beperkingen en een smalle beurs er graag zouden willen of kunnen verblijven.

 

“Samen wonen met SOPHIA”

SOPHIA Wonen combineert aansprekende architectuur met een uitgekiend interieurconcept dat aansluit bij de wensen van senioren.

 

De feiten op een rijtje:

 • woonappartementen van 45m² - 150m² met toepassing scheiden wonen en zorg
 • bewoners wonen geheel zelfstandig
 • professionele zorg is 24 uur per dag beschikbaar
 • de welzijnsvoorzieningen stellen bewoners in staat hun leven zoveel mogelijk voort te zetten zoals zij dat gewend zijn. Zij kunnen daarbij actief blijven met een steuntje in de rug
 • luxe kamers van 23m² voor bewoners die veel zorg nodig hebben en niet meer zelfstandig kunnen wonen
 • slimme combinatie van woonappartementen met intramurale seniorenhuisvesting  en een commerciële plint
 • investeerders en woningcorporaties worden via een optimaal woningbouwprogramma in staat gesteld een rendement van 6-7% te realiseren op het (zorg)vastgoed. 

 

Welzijn en SOPHIA

SOPHIA is zo opgezet dat:

 • bewoners de regie houden over hun leven
 • optimale privacy en behoud van menselijke waardigheid voor de bewoners is gewaarborgd
 • er respect is voor de unieke persoonlijkheid van alle bewoners
 • aandacht gegeven wordt aan zingeving en levensvragen
 • de betrokkenheid van familie en vrienden wordt gestimuleerd.

 

 

SOPHIA in de wijk

SOPHIA voorziet in een welzijnsprogramma van 08.00 – 21.00 uur, inclusief 3 goede maaltijden in een restaurant. De schaalgrootte van SOPHIA Welzijn is zodanig dat er welzijnsvoorzieningen in kunnen worden ondergebracht en geëxploiteerd voor de bewoners én de wijk. Het kan dan gaan om restauratieve voorzieningen, grand café, biljart, activiteitencentrum, internetcafé, kapsalon, wellness, pedicure, winkel, bibliotheek, fysio in combinatie met andere facilitaire diensten.

 

SOPHIA en Zorg

Rendement/op/zorgexploitatie
Zorgaanbieders kunnen een rendement realiseren van 7% op hun zorgexploitatie door zelfsturing en een gerichte inzet van vrijwilligers. Daarnaast kunnen facilitaire voorzieningen kostendekkend worden geëxploiteerd.

 

Gemeenten en de Wmo

Een belangrijke Wmo-taak van gemeenten is te bevorderen dat burgers in de wijk zelfredzaam blijven en aandacht besteden aan kwetsbare burgers in de wijk. SOPHIA biedt gemeenten de mogelijkheid om een gedeelte van het beschikbare Wmo-budget te investeren aan het verbeteren van samenwerking.

SOPHIA voorziet in collectieve voorzieningen voor de wijk en biedt extramurale activerende begeleiding en dagbesteding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct contact

Emailadres:
Onderwerp:
Bericht:

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die SOPHIA biedt voor ouderen met een smalle beurs of inzicht krijgen in het rendement op uw zorgexploitatie en zorgvastgoed neem dan contact op.